VRBOVNICA, n.o.

Vrbovnica n.o.

 

 

Domov sociálnych služieb

 

 

Chránená dielňa
 
Vrbovnica n.o.
ul. Orechová - Skleníky 2890
085 01 Bardejovská Nová Ves IČO: 37886321
DIČ: 2021761885
Mgr. Zuzana Šterbáková
štatutár
Kontakty
054/4723240
0902256162
vrbovnica@proxisnet.sk
O
nás
Prijímanie
klientov
Naše
služby

 

Zverejnenie
 
Kniha
náštev
Kde
sme

 

Výročná správa 2013

 

Fotogaléria

 

 

Výrobky chránenej dielne
Sociálna
starostlivosť
Ciele voľnočasových
aktivít
Terapie a činnosti
realizované s klientmi
Terapie a činnosti realizované s klientmi

 

Ergoterapia

v preklade znamená liečenie prácou. Vychádza z predpokladu, že človek má schopnosť zlepšiť kvalitu svojho zdravia a života práve pracovnými návykmi a aktivitami. Ergoterapia sa však využíva aj na zlepšenie telesných a mentálnych funkcií a často býva aj súčasťou rehabilitácie.

Sociálna terapia

Socioterapia je terapia sociálnych vzťahov. Má multidisciplinárny charakter, aplikuje poznatky z psychoterapie, sociálnej práce, špeciálnej pedagogiky, liečebnej pedagogiky, práva, sociológie a medicíny. Cieľom socioterapie je zvýšiť kvalitu života jednotlivca, zmobilizovať jeho vnútorné kapacity a kapacity jeho sociálnych vzťahov smerom k zmierneniu napätia v jednotlivcovi a jeho sociálnom systéme.

Muzikoterapia

muzikoterapia predstavuje cielený a zdôvodnený proces terapeutickej zmeny na úrovni psychického, psychosociálneho, spirituálneho a somatického zdravia. Muzikoterapeutický proces slúži buď k nadobudnutiu zdravia, alebo k stabilizácii adaptácie na zdravotné či životné problémy a podporuje integráciu osobnosti. Muzikoterapia využíva cielene zvuk a hudbu v procese navodenia terapeutickej zmeny – význam zvuku a hudby v muzikoterapeutickom procese osvetľuje a cielene s nimi pracuje.

Kulinoterapia

aj varenie ako také pomáha psychickému zdraviu. Klienti sa pri tomto druhu terapie odreagujú, prípadne medzi sebou sa naučia niečo nové v postupoch pri tvorbe kulinárskych diel.

Pracovná terapia

je činnosť zameraná na osvojenie pracovných návykov a zručností fyzickej osoby pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením na účel obnovy, udržania alebo rozvoja jej fyzických schopností, mentálnych schopností a pracovných schopností a jej začlenenia do spoločnosti.

Gardenterapia

záhradná terapia prostredníctvom činností a aktivít v záhrade podporuje vitálne funkcie organizmu, kardiovaskulárny systém a svalová aktivita umožňuje lepšie vnímanie vlastného tela a pozitívne ovplyvňuje náladu. Gardenterapia aktivuje senzorické receptory a psychické procesy - myslenie, vnímanie, priestorovú a časovú orientáciu, pamäť, učenie, kreativitu.

Arteterapia

výsledné dielo u klienta nehodnotíme len z estetického hľadiska, dôležitý je skôr priebeh tvorby, obsah a vypovedaná hodnota. Naším cieľom je podpora tvorivých schopností a vzájomný rešpekt u klientov. Výtvarná tvorba obohacuje tvorivosť, posilňuje sústredenie, vnímavosť, sebavyjadrenie, sebareflexiu, vizuálne a verbálne usporiadanie zážitkov, uvoľnenie a nadhľad.

Biblioterapia – liečba čítaním

Je to druh psychoterapie, kde účelovo využívame čítanie kníh, realizujeme ju individuálne ako aj skupinovo v našej spoločenskej miestnosti, ktorej súčasťou je aj knižnica. Klienti majú možnosť konfrontovať vlastné názory s názormi hrdinov, ale aj s ostatnými v skupine a spoločne hľadať rozličné spôsoby riešenia konfliktov.

Termoterapia a rehabilitácia

je súčasťou fyzikálnej terapie, pričom sa realizuje liečba teplom a chladom. Rehabilitácia predstavuje dôležitý faktor na udržanie a zlepšenie kvality života. Dobrá kondícia je tiež prevenciou vzniku zdravotnej a sociálnej odkázanosti. V našom zariadení máme k dispozícii fyzioterapeutickú miestnosť – telocvičňu. Základom rehabilitácie je pravidelná pohybová aktivita, ktorá však závisí od individuálnych potrieb a možností klientov. V rámci rehabilitácie využívame dýchaciu gymnastiku, skupinovú liečebnú telesnú výchovu, masáže pomocou masažného prístroja, svetloliečbu – biolampa, cvičenie na fitlopte.

REMINISCENČNÁ TERAPIA- liečba spomienkami

spočíva v reprodukovaní (rozprávaní, spomínaní) rôznych zážitkov, príhod, udalostí, ktoré prijímatelia počas svojho života zažili. Pri tejto terapii využívame spomienky ako sú staré fotografie, predmety z ich minulosti. Patria tu udalosti, na ktoré radi spomínajú.

Tréning pamäti

inak nazývaný aj kognitívny tréning je mentálne stimulujúcou aktivitou, ktorá umožňuje posilňovať naše poznávacie funkcie nad rámec bežných každodenných činností. Ide o špeciálne zacielené cvičenia a iné aktivity, ktoré podporujú udržiavanie alebo rozvoj pamäťových a iných kognitívnych funkcií ako je pozornosť, myslenie, reč.

 

 

 

 

Počasie

Dnes

Kalendár

 

 

 

 

VRBOVNICA n.o., ul. Orechová - Skleníky 2890, 085 01 Bardejovská Nová Ves

 

 

aktualizácia
15. január 2020