Vrbovnica n.o.

 

 

Domov sociálnych služieb

 

 

Chránená dielňa
 
Vrbovnica n.o.
ul. Orechová - Skleníky 2890
085 01 Bardejovská Nová Ves IČO: 37886321
DIČ: 2021761885
Mgr. Zuzana Šterbáková
štatutár
Kontakty
054/4723240
0902256162
vrbovnica@proxisnet.sk
O
nás
Prijímanie
klientov
Naše
služby

 

Dokumenty
Zverejnenie
 

 

Kde
sme

 

Výročná správa 2013

 

Fotogaléria
Sociálna
starostlivosť
Ciele voľnočasových
aktivít
Terapie a činnosti
realizované s klientmi
V domove sociálnych služieb sa

 

a) poskytuje
 • 1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 • 2. sociálne poradenstvo,
 • 3. sociálna rehabilitácia,
 • 4. upratovanie

   

  b) zabezpečuje
 • 1. rozvoj pracovných zručností,
 • 2. záujmová činnosť.

   

   

  Odborné činnosti
 • základné sociálne poradenstvo,
 • pomoc pri odkázaní fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
 • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
 • sociálna rehabilitácia – začleňovanie klientov do spoločnosti
 • pracovná terapia

   

   

  Obslužné činnosti
 • poskytovanie vecných plnení spojených s poskytovaním ambulantnej sociálnej služby v spoločných priestoroch.

   

  Ďalšie činnosti
  a. utváranie podmienok na:
 • záujmovú činnosť – je kultúrna činnosť, spoločenská činnosť, športová činnosť a rekreačná činnosť, ktoré sú zamerané na rozvoj schopností a zručností prijímateľa sociálnej služby

   

   

  b. poskytovanie:
 • zabezpečenie záujmovej činnosti:
  - návštevy kultúrnych a spoločenských organizácií a inštitúcií
  - návštevy v zariadeniach sociálnych služieb
  - organizovanie celodenných výletov
  - sprievod klientom na športových hrách
  - realizácia terapeutických a záujmových aktivít klientov
  - organizovanie kultúrnych a spoločenských aktivít s klientmi
  - organizovanie a príprava výstav produktov práce pracovno-terapeutických dielní

   

   

   

   

 • Počasie

  Dnes

  Kalendár

   

   

   

   

  VRBOVNICA n.o., ul. Orechová - Skleníky 2890, 085 01 Bardejovská Nová Ves

   

   

  aktualizácia
  18. január 2022