VRBOVNICA, n.o.

Chránená dielňa a Domov sociálnych služieb

VRBOVNICA n.o.
ul. Orechová - Skleníky 2890
085 01 Bardejovská Nová Ves IČO: 37886321
DIČ: 2021761885
Mgr. Zuzana Šterbáková
štatutár
Kontakty
054/4723240
0902256162
vrbovnica@proxisnet.sk

 

O
nás
Kde
sme
Prijímanie
klientov
Naše
služby
Fotogaléria

 

Zverejnenie
 

 

 

Naše služby

 

V rámci rehabilitačnej činnosti sa využíva pre prijímateľov pôsobenie terapií a to:

terapia svetlom – biolampa (regeneračný, biostimulačný a analegetický účinok)

teromoterapia – procedúry s využitím vody, parafínu

mechanoterapia – masáže

aromaterapia

arteterapia – muzikoterapia, biblioterapia

–––––––––––––––––––––––––––––––

 

PRACOVNÁ TERAPIA

Ergoterapia

Termín ergoterapia pochádza z gréckych slov ergon (práca) a terapia (liečenie). Zhoduje sa s pojmom liečba prácou. Ergoterapia je terapeutický postup, ktorý využíva špecifické diagnostické a liečebné metódy, postupy pri terapii jedincov každého veku s rôznym typom postihnutia, ktorí sú trvale alebo dočasne fyzicky, psychicky, zmyslovo alebo mentálne postihnutí. Prostredníctvom ergoterapie sa snažíme dosiahnuť maximálnu samostatnosť a nezávislosť prijímateľov v osobnom, pracovnom a sociálnom prostredí a tým zvýšenie kvality ich života.

Pracovná terapia

Pracovná terapia je v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách odborná činnosť na osvojenie pracovných návykov a zručností fyzickej osoby pri vykonávaní pracovných aktivít, pod odborným vedením na účel obnovy, udržania alebo rozvoja jej fyzických schopností, mentálnych schopností a pracovných schopností a jej začlenenia do spoločnosti.

Ciele ergoterapie:

1.    zlepšenie telesných a psychických funkcií prijímateľa sociálnej služby,

2.    vzbudenie záujmu o prácu namiesto nečinnosti prijímateľa sociálnej služby,

3.    rozvíjanie hrubej a jemnej motoriky, rozvoj estetického cítenia prijímateľov sociálnej služby,

4.    odvádzanie prebytočnej energie prijímateľa sociálnej služby,

5.    zvýšenie sebavedomia a sebahodnotenia prijímateľa sociálnej služby,

6.    zvýšenie schopnosti sústredenia a zlepšenie manuálnych zručností prijímateľa sociálnej služby.

Druhy ergoterapie:

1.     Sebaobsluha - je zameraná na získavanie čo najvyššieho stupňa samostatnosti v jednotlivých činnostiach a na utváranie, rozvíjanie a upevňovanie hygienických a sociálnych návykov.

 

2.     Domáce práce - sú zamerané na precvičovanie a vytváranie elementárnych pracovných zručností, rozvíjanie celkovej samostatnosti a presnosti pri práci.

 

3.    Práca v pracovných dielňach - zahŕňa činnosti prijímateľov sociálnej služby v konkrétnych dielňach, ktoré vedú ergoterapeuti. Pracujú na základe vypracovanej metodiky, podľa harmonogramu práce, osobnostných predpokladov, individuálneho ľudského prístupu k prijímateľovi sociálnej služby. Prijímateľ môže slobodne prejaviť svoj názor, prísť s nápadom, navrhnúť riešenie problému. Práca je rozdelená podľa aktuálnych schopností a záujmu prijímateľa sociálnej služby i jej náročnosti.

ERGOTERAPIA /pracovná terapia/

Prijímatelia sociálnej služby CSS Zátišie majú možnosť rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti, zvyšovať svoje sebavedomie, zlepšiť telesné a psychické funkcie prostredníctvom ergoterapie, ktorá sa vykonáva v siedmich ergoterapeutických dielňach.

Ergoterapeutické dielne:

1.    Košikárska dielňa

2.    Aranžérska dielňa

3.    Arteterapeutická dielňa

Prijímatelia sociálnej služby si môžu vybrať terapiu o ktorú majú najväčší záujem. Ergoterapeutická skupina pozostáva zo 3 – 4 prijímateľov sociálnej služby.

 

 

Košikárska dielňa

rozvíjanie pracovnej zručnosti  zhotovovaním výrobkov z vŕbového prútia, spracovanie prútia, pestovanie prútia, rozvoj jemnej a hrubej motoriky.

Pri ergoterapii vedie ergoterapeut prijímateľov sociálnej služby k týmto odborným činnostiam a zručnostiam:

pestovanie a ošetrovanie vŕbového prútia

zber vŕbového prútia –rezanie

spracovanie prútia – strihanie, triedenie podľa druhu a dĺžky, varenie a lúpanie prútia.

Aranžérska dielňa

aranžovanie je taká úprava aranžovaných materiálov, kvetín alebo rastlín, ktorá vzhľadovo vytvára z jednotlivých hmôt optický celok.

Pri aranžovaní sa terapeut snaží u prijímateľa sociálne služby rozvíjať kreativitu, zručnosi, estetické cítenie.  Na aranžovanie sa využívajú výrobky, ktoré boli prijímateľmi sociálnej služby vyrobené na košikárskej dielni.

 

 

Arteterapeutická dielňa

arteterapia je liečebné využívanie rôznych výtvarných prostriedkov a činností. V širšom zmysle sa arteterapia stotožňuje s pojmom kultúrna terapia, v ktorej ide o uplatňovanie viacerých umeleckých výrazových prostriedkov v liečbe (hudby, dramatizácie a pod.). V užšom zmysle v arteterapii ide o využívanie špecifických výtvarných postupov, metód a techník, známych z psychoterapie. Arteterapia v užšom zmysle plní nielen podpornú úlohu pri aplikácii iných liečebných metód, ale u niektorých porúch a chorôb, najmä v detskom veku, môže byť aj nosnou terapeutickou metódou. V tretej rovine sa pojem arteterapia používa pri označení výtvarných činností v terapeuticko-výchovnom procese v prevýchove, penitenciárnej praxi, rehabilitácii atď. (Š. Vašek, 1994, str.18)

Kreslenie a maľovanie – rôznymi technikami  na rôzne podklady. Využívanie ceruziek, pasteliek, farbičiek, pier, vodové a temperové farby, pastel a pod.

Maľovanie na sklo

Koláže

Mozaikovanie

Servítková technika

Modelovanie

––––––––––––––––––––––––––––––

Záujmová činnosť

záujmová činnosť pre prijímateľov sociálnych služieb je kultúrna činnosť, spoločenská činnosť, športová činnosť, ktoré sú zamerané na rozvoj schopností a zručností prijímateľov sociálnych služieb.

Cieľom záujmovej činnosti je poskytnúť PSS v zariadeniach hodnotné prežívanie ich voľného času, zabezpečenie kultúrnych, športových a sociálnych potrieb, rozvoj ich možností a záujmov.

Prostriedky – činnosti: hra, šport, cestovanie, vychádzka, turistika, zábava, súťaže, sociálne činnosti, interakcie s druhými ľuďmi, umelecké činnosti resp. pasívne.

 

 

 

 

 

Počasie

Počasie Bardejov - Svieti.com

Dnes

Kalendár

 

 

 


webmaster

©2014